Tuyển dụng

Chúng tôi vạch ra cho mỗi nhân viên một con đường phát triển sự nghiệp riêng, theo đó bạn sẽ được giao phó những công việc phù hợp với năng lực, chuyên môn và mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Tuyển dụng Tháng 7/2017 - Game Design
Số lượng: 02
Mức lương: 400$ - 1000$
Ngành nghề: Game
Hạn nộp: 31/07/2017
Tuyển dụng Tháng 6/2017 - DotNet
Số lượng: 02
Mức lương: 400$ - 1000$
Ngành nghề: IT phần mềm
Hạn nộp: 30/06/2017
Tuyển dụng Tháng 6/2017 - Thực tập Hành chính nhân sự
Số lượng: 02
Mức lương: 1.000.000 - 3.000.000
Ngành nghề: Hành chính văn phòng
Hạn nộp: 30/06/2017
Tuyển dụng Tháng 01/2018 - Kịch bản game/Game design
Số lượng: 02
Mức lương: 400$ - 1000$
Ngành nghề: Game
Hạn nộp: 30/01/2018
Tuyển dụng tháng 01/2018 - Lập trình Game Mobile
Số lượng: 02
Mức lương: 10tr-20tr
Ngành nghề: Game
Hạn nộp: 31/01/2018
Tuyển dụng Tháng 11/2017 - Designer Graphic Game
Số lượng: 03
Mức lương: 7tr-20tr
Ngành nghề: Game
Hạn nộp: 30/11/2017
Tuyển dụng Tháng 12/2017 - Lập trình viên .NET
Số lượng: 05
Mức lương: 400$ - 1000$
Ngành nghề: IT/phần mềm
Hạn nộp: 31/12/2017