Tuyển dụng

Chúng tôi vạch ra cho mỗi nhân viên một con đường phát triển sự nghiệp riêng, theo đó bạn sẽ được giao phó những công việc phù hợp với năng lực, chuyên môn và mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Tuyển dụng tháng 08/2022 - Flutter Developer
Số lượng: 02
Mức lương: 15M - 35M
Ngành nghề: IT phần mềm
Hạn nộp: 30/08/2022
Tuyển dụng tháng 08/2022 - Angular Developer
Số lượng: 2
Mức lương: 12M - 25M
Ngành nghề: IT phần mềm
Hạn nộp: 30/08/2022
Tuyển dụng tháng 08/2022 - Chuyên viên phân tích nghiệp vụ
Số lượng: 02
Mức lương: upto 1000$
Ngành nghề: Chuyên ngành có liên quan
Hạn nộp: 31/08/2022
Tuyển dụng tháng 08/2022 - Python Developer
Số lượng: 02
Mức lương: 15M - 35M
Ngành nghề: IT phần mềm
Hạn nộp: 30/08/2022
Tuyển dụng tháng 08/2022 - NodeJS Developer
Số lượng: 02
Mức lương: 15M - 35M
Ngành nghề: It phần mềm
Hạn nộp: 29/08/2022
Tuyển dụng tháng 08/2022 - Tester
Số lượng: 02
Mức lương: 10M - 15M
Ngành nghề: It phần mềm
Hạn nộp: 31/08/2022
Tuyển dụng tháng 08/2022 - Vuejs Developer
Số lượng: 04
Mức lương: 15M - 35M
Ngành nghề: IT Phần mềm
Hạn nộp: 30/08/2022
Tuyển dụng tháng 08/2022 - Chuyên viên dự án/Presale (HN/HCM)
Số lượng: 04
Mức lương: 15M - 25M
Ngành nghề: IT phần cứng/Phần mềm/Điện tử viễn thông
Hạn nộp: 30/08/2022
Tuyển dụng tháng 08/2022 - Lập trình viên .Net
Số lượng: 02
Mức lương: 12M - 25M
Ngành nghề: It phần mềm
Hạn nộp: 30/08/2022