Tuyển dụng

Chúng tôi vạch ra cho mỗi nhân viên một con đường phát triển sự nghiệp riêng, theo đó bạn sẽ được giao phó những công việc phù hợp với năng lực, chuyên môn và mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Tuyển dụng tháng 05/2022 - Lập trình viên React native
Số lượng: 02
Mức lương: Thỏa thuận
Ngành nghề: IT phần mềm
Hạn nộp: 31/05/2022
Tuyển dụng tháng 04/2022 - Thư Ký Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Số lượng: 1
Mức lương: Thỏa thuận
Ngành nghề: Các chuyên ngành phù hợp
Hạn nộp: 30/04/2022
Tuyển dụng tháng 05/2022 - IT Network
Số lượng: 01
Mức lương: Thỏa thuận
Ngành nghề: Điện tử viễn thông
Hạn nộp: 31/05/2022
Tuyển dụng tháng 05/2022 - Chuyên viên phân tích nghiệp vụ
Số lượng: 02
Mức lương: Thỏa thuận
Ngành nghề: Chuyên ngành có liên quan
Hạn nộp: 31/05/2022
Tuyển dụng tháng 05/2022 - Ui Ux designer
Số lượng: 01
Mức lương: Thỏa thuận
Ngành nghề: Thiết kế đồ họa
Hạn nộp: 31/05/2022
Tuyển dụng tháng 05/2022 - Kế toán tổng hợp
Số lượng: 02
Mức lương: Thỏa thuận
Ngành nghề: Kế toán
Hạn nộp: 31/05/2022
Tuyển dụng tháng 02/2022 - Technical Leader
Số lượng: 01
Mức lương: Thỏa thuận
Ngành nghề: It phần mềm
Hạn nộp: 28/02/2022
Tuyển dụng tháng 03/2022 - Tester
Số lượng: 02
Mức lương: Thỏa thuận
Ngành nghề: It phần mềm
Hạn nộp: 31/03/2022
Tuyển dụng tháng 05/2022 - Lập trình viên .Net
Số lượng: 03
Mức lương: Thỏa thuận
Ngành nghề: It phần mềm
Hạn nộp: 30/05/2022