Tuyển dụng

Chúng tôi vạch ra cho mỗi nhân viên một con đường phát triển sự nghiệp riêng, theo đó bạn sẽ được giao phó những công việc phù hợp với năng lực, chuyên môn và mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Tuyển dụng tháng 01/2023 - Chuyên viên Đấu thầu
Số lượng: 01
Mức lương: 9.000.000 - 16.000.000
Ngành nghề: Hoạch đinh - dự án/Kinh tế/CNTT/Luật
Hạn nộp: 31/01/2023
Tuyển dụng tháng 01/2023 - Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ
Số lượng: 01
Mức lương: Upto 1.000$
Ngành nghề: Chuyên ngành có liên quan
Hạn nộp: 31/01/2023
Tuyển dụng tháng 01/2023 - Python Developer
Số lượng: 02
Mức lương: Upto 1500$
Ngành nghề: IT Phần mềm
Hạn nộp: 31/01/2023
Tuyển dụng tháng 01/2023 - Vuejs Developer
Số lượng: 01
Mức lương: Upto 1.500$
Ngành nghề: IT phần mềm
Hạn nộp: 31/01/2023
Tuyển dụng tháng 01/2023 - Chuyên viên Dự án
Số lượng: 01
Mức lương: 10.000.000 - 15.000.000
Ngành nghề: Hoạch định dự án/Kinh tế/Các chuyên ngành liên quan
Hạn nộp: 31/01/2023
Tuyển dụng tháng 1/2023 - Kế toán Tổng hợp
Số lượng: 2
Mức lương: 9.000.000 - 15.000.000
Ngành nghề: Kế toán
Hạn nộp: 31/01/2023
Tuyển dụng tháng 12/2022 - Vuejs Developer
Số lượng: 01
Mức lương: Upto 1500$
Ngành nghề: IT phần mềm
Hạn nộp: 30/12/2022
Tuyển dụng tháng 12/2022 - Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ
Số lượng: 02
Mức lương: Upto 1000$
Ngành nghề: Chuyên ngành có liên quan
Hạn nộp: 31/12/2022
Tuyển dụng tháng 12/2022 - Chuyên viên Dự án
Số lượng: 01
Mức lương: 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/ tháng
Ngành nghề: Hoạch định dự án/Kinh tế/Các chuyên ngành liên quan
Hạn nộp: 30/12/2022