Giải pháp cổng thông tin điện tử TL-Portal

Đáp ứng được các nhu cầu tích hợp nhiều nguồn dữ liệu.

Hiệu năng sử dụng cao.

Được xây dựng trên các nền tảng phổ biến hiện nay như.

Công nghệ: .Net MVC 5; MS SharePoint 2013; Dotnetnuke …

Hệ quản trị CSDL: SQL Server 2008 – 2014; Oracle 10g.

Cổng thông tin trường đại học

Cổng thông tin các tổ chức

Trại hè Việt Nam

Cổng thông tin dự án “Nâng cao năng lực sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam (Một cổng trung ương và 40 cổng thông tin các thư viện thuộc 40 tỉnh của dự án)

Cổng thông tin trả thưởng - Mobiphone 5

Cổng thông tin các cơ quan hành chính nhà nước

Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Cổng thông tin nội bộ VPTW Đảng

Cổng thông tin Cục trợ giúp pháp lý

Cổng thông tin VP UBND TP Hà Nội